365 բառ և դու խոսում ես

365 բառ և դու խոսում ես

Ո՞րնէբառերիայննվազագույնքանակը, որնանհրաժեշտէօտարլեզվովպարզհաղորդակցությանհամար։Եթեփորձեքհամացանցումփնտրել, օրինակ, անգլերենիամենահաճախգործածվող 400 բառերիքանակը, ապատարբերակներիցմեկը, որնառաջարկվումէ, դա 4 ցուցակներնեն, որոնքներկայացնումեն 1) ամենահաճախգործածվողանգլերենբառերը,  2) ամենահաճախգործածվողանգլերենբայերը,     3) ամենահաճախգործածվողանգլերենգոյականներըև                           4) ամենահաճախգործածվողանգլերենածականները։

Եթեհանենքկրկնվողբառերըներկայացվող 4 ցուցակներից, ապաամենագործածականբառերիքանակը, որոնքանհրաժեշտէիմանալխոսելուհամարկլինի 365 (տարվաօրերիքանակը)։Ստացվումէ, որտվյալօտարլեզվովպարզհաղորդակցությանհամարպետքէօրականմեկբառսովորելևտարվավերջումկունենասնվազագույնբառերիքանակըհաղորդակցվելուհամար։

Այդբառերըկարողեքակտիվգործածելանգլերենիմեր 16-օրյաարագացվածդասընթացինմասնակցելուցհետո, բնականաբարտիրապետելովնաևերեքհմտություններին. հասկանալուն, խոսելունևկարդալուն։Միայնբառապաշարունենալըչիկարողգրավականլինելայնբանի, որդուկխոսես։Մենքապահովումենքոչմիայնբառերիիմացությունը, այլևհաղորդակցությաներեքհմտությունները։Իդեպամենևինէլպարտադիրչի, որդուսահմանափակվեսնվազագույն 365 բառերնիմանալով։Դուշատավելինկարողեսիմանալդասընթացնավարտելուցհետո։Ստորևներկայացնումեմ 4 ցուցակները։

Պավել Սարգսյան

Հեղ.՝ Պավել Սարգսյան

Հրապարակվել է ՝ 15 Փետ 2022