Առասպել 1. Ընդունակություն

Առասպել 1. Ընդունակություն

Օտարլեզուսովորելուհետկապվածկանշատառասպելներ, որոնցառկայությունըդժվարացնումէլեզվիյուրացումը։Նույնհաջողությամբ «առասպել» բառի փոխարեն կարողենքօգտագործելհեքիաթ, լեգենդ, միֆևնմանատիպայլբառեր, բայցէությունըմնումէնույնը։Այդառասպելներինհավատացողմարդկանցմտածելակերպըթույլչիտալիսհեշտությամբհասնելլեզվիտիրապետմանը։Շատերընույնիսկչեն էլ փորձումսկսելուսուցումը տարածված կարծրատիպերինհավատալուպատճառով։

Այսհոդվածիմիջոցովկներկայացնեմառաջինառասպելը, իսկընթացքումժամանակառժամանակկանդրադառնամ նաև մյուսներին։

Այսպիսով

Առասպել 1. Լեզուսովորելուհամարպետքէընդունակությունունենալ։

Ճշմարտություն 1. Լեզուսովորելուհամարընդունակությունպետքչէ։

Ցանկացածմարդկարողանումէխոսելգոնեմեկլեզվով՝մայրենիլեզվով՝անկախընդունակություններից։Հասկանալիէ, որմեկըավելիլավէխոսում, քանմյուսը, սակայնԲՈԼՈՐմարդիկենկարողանումխոսել։

Միպատմությունկադաունիհամախտանիշովտառապողերեխայիմասին։Հիվանդությանպատճառովնազարգացմանխնդիրներուներ։ Նածնողներինկորցնելուցհետոապրումէիրտարբերբարեկամներիտներում, սակայնտարբերերկրներում։Նաքսանտարեկանիմոտարդենվարժխոսումէր 4-5 լեզվով։Եթենակարողէրտիրապետել 4-5 լեզվի, իսկինչո՞ւմենքչենքկարողտիրապետելգոնեերկրորդլեզվին։ 

Առաջարկումեմդիտելտեսանյութը։

Պավել Սարգսյան

Հեղ.՝ Պավել Սարգսյան

Հրապարակվել է ՝ 10 Փետ 2022