Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ դասընթացին նախապես ծանոթանալը

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ դասընթացին նախապես ծանոթանալը

Մերկողմիցդասավանդվողարագացվածդասընթացներնունենորոշակիառանձնահատկություններ։Դրանքշատ-շատենտարբերվումավանդականմեթոդներովդասավանդումից։Կարիքկամտածելակերպիևմոտեցումներիփոփոխության։Ուստիանհրաժեշտությունէառաջանումորոշակիլեզվիարագացվածդասընթացնանցնելուցառաջմասնակցելնախնականհանդիպմանը, որըմոտժամուկեսէտևում։

Այդհանդիպմաննպատակներնեն.

  1. Ծանոթությունմիմյանցհետ,
  2. Ծանոթությունդասընթացիպայմաններիհետ,
  3. Ծանոթությունդասընթացիհայեցակարգիևբնույթիհետ,
  4. Ծանոթությունդասընթացիգործընթացիհետ,
  5. Ուսուցմանպայմանգրիկնքում,
  6. Վճարմանհետկապվածհարցերիլուծում,
  7. Դասընթացինյութերիստացում։


Հասկանալիէ, որայսբոլորըկարելիէանելնաևնախապեսայլգործողխմբերինայցելելով, բայցդաճիշտչէանելայնդասընթացիընթացքում, որինարդենորոշելեքմասնակցել։

Իսկեթեչհավանե՞քՈւրեմնչե՞քմասնակցելու։Իսկեթեդուքորոշեքչմասնակցելդասընթացին, ապամյուսմասնակիցներըի՞նչանեն, այդթվումնաևկազմակերպությունըՆորմարդհրավիրելնանհնարէ, քանիորդասընթացիընթացքումդրանմիանալըհնարավորչէ։Իսկքիչմասնակիցներովպարապելնէլհարմարչէոչկազմակերպության, ոչուսուցչիևոչէլուսանողիհամար։Իսկթեինչու. այսհարցինկանդրադառնանքայլհոդվածում։

Ուստիմնումէմիայնմեկտարբերակ. նախապեսծանոթանալովդասընթացիպայմաններինճշտելբոլորհուզողհարցերըևմիայնդրանիցհետոմասնակցել։


 

Պայմաններինծանոթանալումիքանիտարբերակներկան. դասընթացիներկայացում (պրեզենտացիա) կազմակերպությանգրասենյակներումկամէլայնկազմակերպություններիգրասենյակներում, որտեղդրանքանցկացվելուեն։Կանաևտեսանյութերիմիջոցովծանոթությանհնարավորությունը, հատկապեսառցանցդասընթացներիմասնակիցներիհամար։

Բոլորդեպքերումանհրաժեշտությունկահստակպատկերացումունենալովպայմանագիրկնքելուցհետոմիայնմասնակցելդասընթացին, երկուստեքստանձնելովորոշակիպարտավորություններ։Իրականումուսանողիցպահանջվումէմիայներկուբան. չբացակայելևվճարումընախապեսկատարել։Մյուսհարցերիլուծմանհամարպատասխանատվությունէկրումկազմակերպությունը, երաշխավորելովհամապատասխանմակարդակիուսուցումը, ապահովելովարդյունավետությունը, արագությունը, մատչելիությունըևհաճելիմթնոլորտը։

Պավել Սարգսյան

Հեղ.՝ Պավել Սարգսյան

Հրապարակվել է ՝ 23 Մար 2022