Կինեսթետիկ ուսուցում

Կինեսթետիկ ուսուցում

Կինեսթետիկուսուցմանոճըլրացնումէտեսողականնևլսողականը, որոնքամենատարածվածնենժամանակակիցհասարակություններիմեծմասում։ Այնկապվածէկինեսթետիկհիշողությանհետ։Բոլորոճերիհամալիրկիրառությունըտալիսէամենաբարձրարդյունքը։

Լեզուներիդասավանդման «Յոթ» համակարգիմիջոցովուսուցմանգործընթացումկիրառվումեննաևկինեսթետիկուսուցմանսկզբունքներնումեթոդները։Թվարկենքդրանցիցմիքանիսը, հետագայումդրանքավելիմանրամասններկայացնելուցանկությամբ։

           1. Կրթականխաղեր

             «Յոթ» համակարգըենթադրումէկրթականխաղերիակտիվկիրառումուսուցմանգործընթացում։

          2. Դերախաղեր

            Բոլորթեմաներիքննարկումներնուերկխոսություններնուղեկցվումենդերայինխաղերիկիրառմամբ։Համապատասխանդերումհանդեսգալընպաստումէորոշակինյութիավելիհեշտությամբընկալմանը։

          3.  Վարժություններ

              Ուսուցմանլավռազմավարությունէ՝ներկայացնելառարկանֆիզիկական (նաև՝մտավորուհուզական) վարժություններիմիջոցով, այնպես, որառավելագույնսօգտագործվենկինեսթետիկունակությունները։

          4.  Շարժումերիկիրառում

             Խոսքըմարմնիշարժումների՝ժեստերիմասինէ։Կատարվածշարժումներիհամապատասխանազդակներըմերուղեղումգրանցումենանհրաժեշտտեղեկատվությունը։

 

          5.  Մասնակցայինքննարկում

             Կինեսթետիկուսուցմանբաղադրիչներիցէմասնակցայինքննարկումը։Մերդարիանհատըգերադասումէակտիվմասնակցությունունենալամենատարբերքննարկումներին։Իսկդաէլօգնումէսովորելլեզուն։

           6.  Ուսումնասիրությունկանգնած

              Բոլորսէլգիտենք, որերկարնստելըվնասակարէառողջությանը։Այնուամենայնիվ, կինեսթետիկսովորողըքիչշարժունակությանպարագայումկարողէխնդիրներունենալնաևնորտեղեկատվությունըհասկանալուևհիշելուտեսակեսից։Ընդհակառակը, մինչնականգնածէ, նրամարմինըավելիակտիվէևկապվածէուսուցմանգործընթացիհետ։

           7.  Թեստայինդասավորում

             Հայտնիէ, որորևէուսումնասիրությունկատարելուցհետոնույնիսկշատհեշտթեստիլուծումըբավականինբարձրացնումէնյութըավելիլավհիշելուհավանականությունը։Բացիայդ, դասավորմանգործընթացնարդենկինեսթետիկգործողությունէ։

 

          8.  Միջավայրիփոխում

             Խոսքըհանկարծաստեղծման, հորինելուևերևակայելուանհրաժեշտությանմասինէ։Այնհամեմվումէհումորով, կատակներովևապահովումէհաճելիմթնոլորտ։

          9.  Անելիքիիմաստավորում

             Հեշտությամբէյուրացվումտեղեկատվությունը, երբայնհնարավորէ «շոշափելևփորձել»։Յուրաքանչյուրգործողությանիմաստըհասկանալընպաստումէգիտակցականմտապահմանը։

        10.   Զգացմունքայիներանգավորում

               Մարդուզարգացմանմակարդակըպարզելուհամարսովորաբարնրանխնդրումենլրացնելմտավորմակարդակըպարզողթեստը (IQ),մոռանալով, որմարդըգուցեավելիշատհուզականէակէ, քանմտածող։Նույնիսկբարձրինտելեկտուալինչէրխանգարիմտածելիրհուզականբանականությունը (EQ) զարգացնելումասին։Զգացմունքայիներանգավորումըշատէկարևորվումլեզվիուսուցմանգործընթացում։

Հ.Գ.

        Լեզվիտիրապետմանչորսհմտություններիցգրելուհմտությունըինքնինկինեսթետիկգործողությունէ։ «Յոթ» համակարգիուսուցմանընթացքումդրանչենքանդրադառնումլսարանում, քանիորայնինքնուրույնգործընթացէ։Պարզապեսհորդորումենքդրանովինքնուրույնզբաղվել։Գրելուհմտությանմասինկխոսենքմեկայլհոդվածում։

Պավել Սարգսյան

Հեղ.՝ Պավել Սարգսյան

Հրապարակվել է ՝ 10 Ապր 2022